Ubytovací poriadok Centrum Salvator

Jakubovo námestie 4 – 5, 811 09 Bratislava

Preambula:

Ubytovanie hostí sa riadi slovenským právnym poriadkom a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaním hosť prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť. Na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ.

V Bratislave 01. januára 2016 Jana Ďuricová

vedenie Centra Salvator